Rick Melton

Lifetime stats

1,338,606

points

Today

0

points

Best Month

31,183

July 2020

Statistics

Nov 19

658

Nov 20

634

Nov 21

607

Nov 22

439

Nov 23

21

Nov 24

16

Nov 25

508

Nov 26

461

Nov 27

237

Nov 28

428

Nov 29

554

Nov 30

150

Dec 01

657

Dec 02

168

Dec 03

47