Barbara Korb

Lifetime stats

967,747

points

Today

0

points

Best Month

26,499

November 2020

Statistics

Nov 19

852

Nov 20

395

Nov 21

657

Nov 22

1,549

Nov 23

1,469

Nov 24

987

Nov 25

537

Nov 26

321

Nov 27

860

Nov 28

530

Nov 29

1,644

Nov 30

1,045

Dec 01

948

Dec 02

505

Dec 03

461